Настаўнік — вучань: падзяляем адказнасць за канчатковы прадукт

Работа ў сучаснай школе патрабуе ад настаўніка прымянення эфектыўных метадаў у час урочных заняткаў, якія спрыяюць якасна новай арганізацыі вучэбнага працэсу. У маёй практыцы такім інструментам стала крытэрыяльнае ацэньванне.

Крытэрыяльныя шкалы ацэнкі разнастайныя па відах, выконваюць розныя дыдактычныя функцыі, маюць свае асаблівасці і прынцыпы. Вядучая ідэя выкарыстання крытэрыяў ацэнкі ў працэсе кантрольна-ацэначнай дзейнасці настаўніка і навучэнцаў у тым, што самі навучэнцы выступаюць актыўнымі суб’ектамі кантролю і ацэнкі сваіх вучэбных дасягненняў. Зразумелыя і канкрэтныя для навучэнцаў крытэрыі ацэнкі да ўрокаў, выканання дамашняга задання ці пры напісанні праверачнай работы спрыяюць павышэнню іх пазнавальнай актыўнасці і робяць прадукцыйным адукацыйны працэс, паколькі кожны навучэнец бачыць, чаму ён павінен навучыцца (згодна са сваім узроўнем навучанасці), пра што ў яго будзе пытацца настаўнік і што будзе ацэньвацца. Крытэрыяльнае ацэньванне служыць своеасаблівым “пагадненнем” паміж мной і маімі вучнямі.

Для навучэнца крытэрыі:

 • дапамагаюць больш дакладна зразумець мэты ўрока;
 • канкрэтызуюць як свае, так і чаканні настаўніка;
 • змяшчаюць канкрэтныя рэкамендацыі да пэўных відаў работы;
 • спрыяюць актывізацыі і павышэнню якасці навучання, паколькі навучэнцы падзяляюць адказнасць за вынік;
 • павышаюць самастойнасць пры навучанні, самаацэнцы і рэфлексіі сваёй кампетэнтнасці;
 • знімаюць пытанне: “А чаму мне такая адзнака?”.

Для настаўніка:

 • з’яўляюцца арыенцірамі ў вучэбна-пазнавальным працэсе;
 • дапамагаюць вызначыць ступень дасягнення пастаўленай мэты ўрока;
 • дазваляюць дыягнаставаць паспяховасць засваення вучэбнага матэрыялу, узровень сфарміраванасці практычнага навыку;
 • робяць працэс ацэньвання больш празрыстым і аб’ектыўным;
 • дапамагаюць выявіць цяжкасці і ацаніць прагрэс навучэнцаў.

У сваёй практыцы я звяртаюся да розных варыянтаў вызначэння крытэрыяў для заняткаў, дамашняй і праверачнай работы. У адных выпадках распрацоўваю іх сама і тлумачу навучэнцам, прытрымліваючыся нас­тупнага алгарытму:

1) вызначаю найбольш важныя кампетэнцыі, фарміраванне якіх неабходна да канца ўрока;

2) вызначаю якасныя і колькасныя паказчыкі крытэрыяў, па якіх будзе ажыццяўляцца ацэньванне;

3) аналізую, ці магчыма праверыць ступень дасягнення прапісаных крытэрыяў і ацаніць іх;

4) выкарыстоўваю дзеясловы актыўнага дзеяння і пазбягаю ўжывання такіх дзеясловаў, як ведаць, памятаць, вучыць, усведамляць, быць знаёмым;

5) выконваю прынцып рознаўзроўневых крытэрыяў.

Але гэта можна рабіць разам з навучэнцамі, і ў гэтага метаду ёсць шэраг пераваг. У такім выпадку павышаецца адказнасць навучэнцаў за ўласнае навучанне. Навучэнцы самастойна стараюцца вызначыць ключавыя моманты тэмы, убачыць галоўнае ў новым матэрыяле, тое, што яны абавязкова павінны ведаць і ўмець. Такім чынам, яны ўключаны ў навучанне, а не з’яўляюцца пасіўнымі слухачамі. Дакладна распрацаваныя крытэрыі спрыяюць таму, што навучэнцы самастойна/у пары/ у групе могуць праверыць свае работы і ацаніць, наколькі выкананыя заданні адпавядаюць крытэрыям.

У якасці прыкладу хачу прапанаваць распрацаваныя крытэрыі да серыі ўрокаў у 10 класе.

Тэма ўрока: “Навучальны год у розных краінах”

Мэты: у канцы ўрока навучэнцы будуць ведаць новую лексіку па тэме, змогуць параўнаць навучальны год у розных краінах, змогуць расказаць пра арганізацыю навучальнага года ў Беларусі.

Крытэрыі ацэнкі:

1. Назаву школьныя прадметы са свайго раскладу ўрокаў.

2. Буду ведаць 8 новых слоў па тэме: буду ўмець тлумачыць іх значэнні, прыводзіць сінонімы, выкарыстоўваць у маўленні.

3. Прачытаю тэкст, запоўню табліцу:

Country   Schoolyear   Vocationtime   Schoolday   Schoolsubjects   Classsize   Uniform   Special information  
Australia                

4. Змагу параўнаць навучальны год у Беларусі і іншых краінах, выкарыстаўшы інфармацыю табліцы (8—10 сказаў).

Пры прымяненні крытэрыяў для дамашняга задання навучэнцы больш ахвотна і якасна выконваюць практыкаванні, паколькі ведаюць, на што трэба звярнуць увагу і што будзе ацэнена ці пракаменціравана. Перад пачаткам выканання дамашняга задання яны звяртаюцца да крытэрыяў, разглядаючы іх як сваю канчатковую мэту, і кантралююць сябе па крытэрыях падчас выканання заданняў. У сваю чаргу бацькі атрымліваюць крытэрыі выканання дамашняга задання і разам з дзіцем могуць ацаніць узровень выкананай работы.

Дамашняе заданне па тэме “Навучальны год у розных краінах”:

“Напішыце пісьмо свайму брытанскаму сябру і раскажыце яму пра навучальны год беларускіх школьнікаў”.

Крытэрыі ацэнкі:

1) Раскажыце аб працягласці навучальнага года ў Беларусі, канікулярным часе, працягласці школьнага дня, прадметах, памеры класнага калектыву, школьнай форме.

2) Выкарыстайце 8 новых слоў.

3) Напішыце, што б вы запазычылі ў іншых краін, калі б вы былі міністрам адукацыі.

Прадукцыйным лічу і выкарыстанне крытэрыяў ацэнкі падчас самакантролю і ўзаемаацэнкі. Правяраючы работу, навучэнец паўтарае пройдзены матэрыял, можа паглядзець па-іншаму на пытанне, разгле­дзець іншы пункт гледжання, тым самым працягваючы навучанне нават у час праверкі. Наяўнасць схемы ацэнь­вання, распрацаванай на аснове існуючых крытэрыяў ацэнкі, дазваляе арганізаваць самаацэнку і ўзаемаацэнку на ўроку.

Так, пры праверцы дамашняга задання па тэме “Разумны дом” (кожны навучэнец апісвае “разумны дом” або для мнагадзетнай сям’і, або для састарэлай пары, або для сям’і з гадаванцамі і г.д.) на аснове крытэ­рыяў ацэнкі разам з навучэнцамі вызначаем, што і як бу­дзем ацэньваць.

Крытэрыі ацэнкі для дамашняга задання:   Схема ацэнкі:  
— Напішыце азначэнне “разумнага дома” для вашай катэгорыі сям’і   — Ці дадзена азначэнне “разумнага дома”? Ці адпавядае азначэнне катэгорыі людзей, якія ў ім жывуць?  
— Адзначце не менш за 5 прыкладаў нанапрыбораў (абсталявання, прылад), неабходных вашай катэгорыі сям’і   — Ці падабраны не менш за 5 найноўшых тэхналогій, якія задавальняюць патрэбы сем’яў, якія жывуць у “разумным доме”?  
— Растлумачце, як будуць працаваць вашы новыя тэхналогіі   — Ці апісаны іх спосабы работы?  
— Назавіце перавагі вашага “разумнага дома”   — Ці адзначаны перавагі пражывання ў “разумным доме”?  
— Згадайце пра магчымыя цяжкасці, што могуць узнікнуць у сям’і, якая жыве ў “разумным доме”?   — Ці расказана пра магчымыя недахопы?  
 — Ужывайце новыя словы і выразы, вывучаныя па тэме “Дом будучыні”   — Ці ў дастатковым аб’ёме ўжыты новыя словы і выразы па тэме?  
  — Ці выканана дамашняе заданне ў поўным аб’ёме?  

Пры маналагічным выказванні навучэнцы не заняты сваімі справамі, пакуль настаўнік апытвае аднаго з іх, а становяцца актыўнымі ўдзельнікамі гэтага віду дзейнасці.

Прымяненне крытэрыяў ацэнкі разам з заданнямі, якія прапануюцца да праверачнай работы, даюць магчымасць пазбегнуць элемента нечаканасці, таму што навучэнцы азнаёмлены з патрабаваннямі, выкананне якіх прывядзе іх да добрага выніку.

Тэма праверачнай работы: “Умоўныя сказы І і ІІ тыпу”

Заданні для праверачнай работы:

І. Ужывіце адпаведны злучнік.

ІІ. Выпраўце памылкі, дзе гэта неабходна.

ІІІ. Раскрыйце дужкі, ужыўшы І ці ІІ тып умоўных сказаў.

Крытэрыі ацэнкі:

1. Ужываю злучнікі, якія адпавядаюць рэальнай і нерэальнай умове (ведаю, што unless мае адмоўнае значэнне).

2. Магу пабудаваць умоўныя сказы І і ІІ тыпу:

Condition   If-clause   Main-clause   Translation  
Real   PresentSimple (anyPresent) Will+ inf. (any Future) б  
Unrealpresent   PastSimple / Continuous   Would+ inf. (could, might) б  

3. Ужываю адпаведны сітуацыі тып умоўнага сказа (звяртаю ўвагу на прыслоўі часу, указальныя займеннікі, трывальна-часавыя формы дзеясловаў у сказах).

Крытэрыяльная шкала ацэнкі добра спалучаецца з выкарыстаннем інтэрактыўных метадаў кантролю вучэбных дасягненняў навучэнцаў і павышае ўзровень іх пазнавальнай актыўнасці для ўдасканалення прадметных кампетэнцый.

Напрыклад, дасягненне мэт урока праз прапанаваныя крытэрыі ацэнкі я магу праверыць, прымяніўшы інтэрактыўны метад “Памяняемся месцамі”.

Крытэрыі ацэнкі па тэме “Старажытныя і сучасныя дамы”:

1. Магу назваць сама каля 8 тыпаў дамоў.

2. Магу расказаць пра перавагі (не менш за 5) пражывання ў сучасным і старажытным доме.

3. Магу расказаць пра недахопы (не менш за 5) пражывання ў сучасным і старажытным доме.

4. Магу выказаць сваё меркаванне на форуме аб пражыванні ў розных дамах.

5. Выкарыстоўваю новыя словы (10) і выказванні па тэме.

Я прапаную ўстаць і памяняцца месцамі тым, каму:

— падабаецца жыць у старажытным доме;

— не падабаецца жыць у старажытным доме;

— падабаецца жыць у сучасным доме;

— не падабаецца жыць у сучасным доме.

Навучэнцы мяняюцца месцамі і выказваюць сваё меркаванне, тлумачаць свой выбар, гаворачы аб плюсах і мінусах розных дамоў. Настаўнік, згодна з крытэрыямі ацэнкі, адсочвае выкарыстанне новых слоў (10) і выразаў па тэме, паўнату выказвання аб перавагах і недахопах (не менш за 5) пражывання ў сучасным/старажытным доме.

Аналіз кантрольна-ацэначнай дзейнасці настаўніка і навучэнцаў на ўроках англійскай мовы паказвае, што, па-першае, выкарыстанне крытэрыяў ацэнкі падчас навучання замежным мовам спрыяе фарміраванню камунікатыўнай кампетэнцыі навучэнцаў, па-другое, арганізоўвае навучанне такім чынам, што падчас кантролю вынікаў вучэбнай дзейнасці ажыццяўляецца дыягностыка дасягненняў і цяжкасцей навучэнцаў, па-трэцяе, педагог сваімі кваліфікацыйнымі дзеяннямі свое­часова аказвае дапамогу па запаўненні прабелаў, падтрымліваючы пазнавальную актыўнасць навучэнцаў.

Наталля ГЛАДКАЯ,
настаўніца англійскай мовы сярэдняй школы № 13 Жлобіна.
Фота Наталлі КАЛЯДЗІЧ.